กันยายน 24, 2023

รมต.อนุชา นั่งหัวโต๊ะประชุมคคบ.ดำเนินคดีเจ้าของธุรกิจอสังหา-เนอสซิ่งโฮม

กดแชร์ได้เลยจ้า

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ แนวทางการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีไม่สามารถปฎิบัติตามสัญญากรณีเช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์อันเนื่องมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (โควิด19) ระลอกใหม่ นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ (ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา) และธุรกิจด้านสินค้าและบริการทั่วไป (ธุรกิจเนอสซิ่งโฮม) ดังนี้  

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้พิจารณาและมีมติให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจ

1.ด้านอสังหาริมทรัพย์ 

กรณีผู้บริโภคทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และได้ชำระเงินจอง เงินทำสัญญา และเงินผ่อน ดาวน์ให้กับบริษัทครบถ้วนแล้ว แต่บริษัทฯ ก่อสร้างห้องชุดไม่แล้วเสร็จตามที่ระบุไว้ในสัญญา ชำระเบี้ยปรับจากการก่อสร้างห้องชุดไม่แล้วเสร็จตามสัญญา คืนเงินที่ผู้ร้องชำระไปแล้วทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย     

2.ด้านสินค้าและบริการ

กรณีผู้บริโภคทำสัญญาว่าจ้างพนักงานดูแลผู้สูงอายุ และได้ชำระเงินล่วงหน้าแล้ว แต่ปรากฎว่าพนักงานไม่มาปฎิบัติงานตามสัญญา ซึ่งบริษัทแจ้งว่าจะดำเนินการจัดส่งพนักงานรายอื่นมาให้ แต่ผู้บริโภคต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งพนักงาน ผู้บริโภคปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว และขอยกเลิกสัญญา โดยให้บริษัทฯ คืนเงินค่าเปอร์เซ็นพนักงาน ซึ่งทางบริษัทตกลงจะคืนเงินแต่ไม่คืนให้ตามที่ตกลง ดำเนินคดีแพ่งบังคับคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย


กดแชร์ได้เลยจ้า