มิถุนายน 18, 2024

Successmore ยึด 3 กฎเหล็ก ทำผิดตัดรหัสสมาชิกแน่นอน!!

กดแชร์ได้เลยจ้า

2 บอสใหญ่ซัคเซสมอร์ ค่ายขายตรงตรงมหาชน ตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่ หลังอ้างมีกลุ่มบุคคลและกลุ่มผู้ไม่หวังดีกล่าวหา ใส่ความ จนทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ยันดำเนินธุรกิจตามกฎจรรยาบรรณ ตามหลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ชี้หากทำผิด 3 กฎเหล็ก ได้แก่ “ขายสินค้าตัดราคา-ทำธุรกิจอื่นทับซ้อน-แย่งสายงานกัน” โดนตัดรหัสสมาชิกแน่นอน

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และคุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SMC แถลงข่าวเกี่ยวกับกฎจรรยาบรรณ หลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใสและมาตรฐานที่เท่าเทียมกันของนักธุรกิจว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี รักษากฏจรรยาบรรณ ด้วยมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจมีความมั่นคงระยะยาว

ทั้งนี้ เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาบริษัทประกาศเรื่อง 1.ชี้แจงข้อเท็จจริงที่บริษัทถูกกล่าวหาและเป็นการหมิ่นประมาท 2.แจ้งให้บุคคลที่กระทำความผิดและละเมิดต่อบริษัทหยุดการกระทำดังกล่าว โดยตามที่บริษัทได้ถูกบุคคลและกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดี กล่าวหา ใส่ความ ซึ่งเป็นการกระทำความผิด และทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ตามที่ปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ เฟชบุ๊ก เว็บเพจ ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน

ดังนั้นบริษัทขอเรียนชี้แจงว่า ข้อมูลและข้อความดังกล่าวเป็นข้อความเท็จและบิดเบือนทั้งสิ้น โดยในขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับบุคคลและกลุ่มบุคคลดังกล่าว ดังนั้นบริษัทจึงเรียนมาเพื่อทราบว่า หากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ได้กระทำความผิดตามที่บริษัทได้กล่าวมาในข้างต้น ขอให้หยุดการกระทำนั้นทันที มิฉะนั้นบริษัท จะดำเนินการตามกฎหมายที่บัญญัติไว้สูงสุดต่อไป

อย่างไรก็ตามรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจมีความมั่นคงระยะยาวของ คือ การกำกับดูแลนักธุรกิจซัคเซสมอร์ให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง เป็นธรรมต่อสังคมและผู้บริโภคทุกคน โดยยึดมั่นใน “กฎจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจซัคเซสมอร์” ซึ่ง กฎจรรยาบรรณนี้ ถือเป็นข้อปฏิบัติที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและนักธุรกิจซัคเซสมอร์ ตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจ โดยระบุไว้ใน “คู่มือการดำเนินธุรกิจซัคเซสมอร์” ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญมีการอบรมสัมมนา มีคลิปวีดีโอที่ช่วยให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์มีความรู้ในเรื่องกฎจรรยาบรรณมาโดยตลอด เพื่อให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์ดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

สำหรับกฎจรรยาบรรณที่ถือเป็นกฎข้อบังคับในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่จะนำไปสู่การตัดรหัสสมาชิกนั้น ประกอบด้วย 3 ข้อ ได้แก่ 1.การขายสินค้าตัดราคา อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก 2.การทำเครือข่ายอื่นทับซ้อน โดยนักธุรกิจที่เข้าข่ายว่าทำธุรกิจทับซ้อนจะต้องเป็นนักธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการทำธุรกิจของบริษัท เช่น นักธุรกิจที่ถูกบริษัทโปรโมทผ่านสื่อต่างๆ เป็นต้น และ 3.การแย่งสายงานกันโดยไม่มีข้อตกลงกัน

ส่วนกรณีที่นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทำผิดกฎจรรยาบรรณที่ทำให้บริษัท นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ตลอดจนถึงผู้บริโภคท่านอื่นได้รับความเสียหาย เมื่อมีผู้ร้องเรียนได้แจ้งความผิดมาที่บริษัท เจ้าหน้าที่ของบริษัททำการสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนแล้ว บริษัทก็จะดำเนินการตามขั้นตอนมาตรการการกำกับดูแลนักธุรกิจซัคเซสมอร์ต่อไป โดยการตักเตือนทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนักธุรกิจซัคเซสมอร์ ซึ่งในกรณีที่หาข้อยุติที่เป็นธรรมร่วมกันไม่ได้ หรือนักธุรกิจซัคเซสมอร์ ผู้ทำผิดกฎจรรยาบรรณให้มาชี้แจง หากไม่มาชี้แจงหรือมีหลักฐานทำความผิดชัดเจนก็จะยกเลิกสัญญา (ยกเลิกรหัส/ตัดรหัส) เพื่อดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องของกฎจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจซัคเซสมอร์ต่อไป ดังนั้นบริษัทขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจต่อไปด้วยการยึดมั่นกฎจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้เป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงระยะยาว เป็นประโยชน์ต่อบริษัท นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสืบไป


กดแชร์ได้เลยจ้า