กันยายน 24, 2023

สคบ.ร่วมประชุมอาเซียนครั้งที่ 23 วางกรอบยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

กดแชร์ได้เลยจ้า

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 23 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (The Twenty Third Meeting of the ASEAN Committee on Consumer Protection (23rd ACCP) and Related Meetings)

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มอบหมายให้สำนักแผนและการพัฒนา การคุ้มครองผู้บริโภค (ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ) โดยมีผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ (นางวิมลรัตน์ รุกขวรกุล เตริยาภิรมย์) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน สคบ. ในนามประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 23 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (The Twenty Third Meeting of the ASEAN Committee on Consumer Protection (23rd ACCP) and Related Meetings) ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงความคืบหน้าของภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 พิจารณาแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียนระยะครึ่งแผน ปี 2025 (พ.ศ. 2568) แลกเปลี่ยนข้อมูลการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาแนวทางเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของภูมิภาค สร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอาเซียนด้านการซื้อขายสินค้าข้ามพรมแดน รวมถึงการสร้างระบบการระงับข้อพิพาทออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมีการเจรจาความร่วมมือกับคู่เจรจาจากองค์กรต่างๆ เช่น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศออสเตรเลีย องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)


กดแชร์ได้เลยจ้า