พฤษภาคม 21, 2024

TDIA ครบรอบ 21 ปี Rebrand ใหม่ ยกภาพลักษณ์ธุรกิจขายตรงไทยสู่ความมั่นคง

กดแชร์ได้เลยจ้า

“สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย” ครบรอบ 21 ปี สร้างรากฐานแห่งความยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ “รีแบรนด์ก้าวสู่ความมั่นคง” มุ่งสร้าง “4 ค่านิยมหลัก TDIA” พร้อมพันธกิจแผน “3S” วาง Road Map “7 ทิศทาง” ครอบคลุมการดำเนินงานทุกมิติ สู่เป้าหมายการยกระดับภาพลักษณ์ธุรกิจขายตรงไทย ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและทุกภาคส่วนธุรกิจ   

สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย (THAI DIRECT SALE INDUSTRIAL ASSOCIATION : TDIA) จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2544 เปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 21 ปีด้วยความมั่นคง ขับเคลื่อนด้วย “วิสัยทัศน์” ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและปลูกฝังจิตวิญญาณ การเป็นผู้ประกอบการและนักธุรกิจขายตรงที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภค  พร้อมสนับสนุนบริษัทขายตรงและนักธุรกิจขายตรงที่มีคุณธรรมและจริยธรรมได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและเดินหน้าทำธุรกิจบนความถูกต้อง ร่วมกันสร้างความดีตอบแทนสังคม อันจะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของวงการธุรกิจขายตรงโดยรวม สร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ   

คุณพงษ์กฤตย์ องค์ศิริวัฒนา นายกสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย (THAI DIRECT SALE INDUSTRIAL ASSOCIATION : TDIA) เปิดเผยว่า สำหรับปีนี้สมาคม มีนโยบายที่จะสานต่อวิสัยทัศน์เดิมของคณะกรรมการผู้ก่อตั้ง พร้อมมุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้วยกลยุทธ์ “รีแบรนด์ก้าวสู่ความมั่นคง” มีเป้าหมายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมขายตรงและตอกย้ำความมั่นคงของสมาคมฯ สร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทสมาชิก ภาครัฐ และประชาชน

โดยจะมีการสื่อสาร “Core Values” หรือ “ค่านิยมหลัก” ของสมาคม ได้แก่

T : TEAM WORK – ความสามัคคีของการทำงาน บนพื้นฐานความอบอุ่นเหมือนคนในครอบครัว 

D : DEVELOPMENT – การพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ในสมาคม และสมาชิกสมาคม

I : INTEGRATION –  เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการความรู้ร่วมกันของภาครัฐ สมาชิกสมาคม นักธุรกิจและผู้บริโภค 

A : ACCOUNTANT – การดำเนินธุรกิจบนความรับผิดชอบและการช่วยเหลือสังคม

พร้อมทั้งมี แผนดำเนินงาน “พันธกิจ 3S” คือ 1. SUSTAINABLE ตอกย้ำการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของสมาคม 2. SHARING มุ่งเน้นการแบ่งปันข้อมูลและข่าวสารที่ดีในกลุ่มบริษัทสมาชิกสมาคม และผู้บริโภค 3. SERVICE เป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือและประสานงานให้กับทุกฝ่าย ทั้งสมาชิกสมาคม ภาครัฐ และประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุพันธกิจที่วางไว้ โดยมี “Roadmap” ในการทำงานอยู่บน “7 ทิศทางสำคัญ” ได้แก่ 1.เน้น Create Branding TDIA มุ่งสร้างการรับรู้แบรนด์ของสมาคมให้มากขึ้น 2. ถ่ายทอดเจตนารมณ์ของสมาคม Core Value (Family & Warmth ความอบอุ่น) ที่มีความอบอุ่นความสามัคคีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไปสู่บริษัทสมาชิกใหม่ 3. สร้างเครือข่ายทางธุรกิจใหม่ Business Matching ด้วยการเปิดรับสมาชิกใหม่จากกลุ่มธุรกิจอื่นเข้าสู่สมาคมฯ จากเดิมมีอยู่ประมาณกว่า 20 บริษัทให้เพิ่มขึ้นเท่าตัวในอนาคต 4. การทำ CSR กิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง 5. Learning & Growth เดินหน้าเป็นศูนย์กลาง ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ Trend & Digital กลยุทธ์การปรับตัวในโลกปัจจุบันให้กับสมาชิกสมาคม 6. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบออนไลน์ของสมาคม ให้ทันสมัยและสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน 7. สานต่องานของสมาคม ที่ทำอยู่ในอดีตให้เดินหน้าได้ต่อเนื่องและพัฒนาส่วนอื่นเพิ่มขึ้น

“การรีแบรนด์ในครั้งนี้ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง “ตราสัญลักษณ์” (LOGO) เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของสมาคม ให้ชัดเจนทันยุคสมัย MOOD&TONE ของสีหลักคือ “น้ำเงิน” ที่สื่อถึงความมั่นคง “ชมพู” สื่อถึงความโปร่งใสและทันสมัย ทั้งยังมีการปรับรูปแบบให้เห็นอักษรย่อ “TDIA” ให้ชัดเจนขึ้นอีกด้วย” นายกสมาคม TDIA กล่าว  

ด้าน คุณณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 21 ปีของการก่อตั้งสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย ได้อยู่เคียงข้างสังคมไทยและช่วยยกระดับ พัฒนาอุตสาหกรรม ไปพร้อมกับการใส่ใจดูแลสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และเน้นการส่งเสริมและแก้ปัญหาของประกอบการ 3 ด้าน 1. เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ “แบรนด์” 2. สร้างความเชื่อมั่น “คุณภาพ” ผลิตภัณฑ์ และ 3. การสร้างการรับรู้แบรนด์ TDIA Distributor Recognition ซึ่งการรีแบรนด์ “Corporate Brand ใหม่” องค์กรสู่ก้าวใหม่ ถือเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็นมากกว่าธุรกิจขายตรง และช่วยผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมขายตรงไทย ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

“ภายในสมาคม เรามีการสานต่อนโยบายกันอย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนผ่านจากเจเนอเรชั่นเก่ามาสู่เจเนอเรชั่นใหม่อย่างไม่มีสะดุด นำจุดแข็งทางประสบการณ์ของคนรุ่นเก่า มาเสริมและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เป็นจุดแข็งของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว ขณะที่ยังคงไว้ซึ่ง Core Value หลักของสมาคม คือการอยู่ร่วมกันแบบเป็นครอบครัว เมื่อสมาชิกใหม่เข้ามา ทำให้สัมผัสได้ถึงความจริงใจและความอบอุ่น จนสร้างเป็นความเชื่อมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้มีการเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน”

สำหรับการพัฒนาในปีนี้ หัวใจสำคัญที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายการเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้” ของทุกภาคส่วนให้ได้ “ระบบออนไลน์” คืออีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่ต้องถูกพัฒนาโดยเร่งด่วน เพื่อพาธุรกิจก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลใน 3 แนวทาง ได้แก่ 1.แนวทางการทำการตลาด “ออนไลน์” 2.ข้อมูลการทำตลาดแบบตรง และ ขายตรง และ 3.การนำเสนอทักษะจำเป็นของนักขายอิสระ รวมไปถึงการเร่งพัฒนา ธุรกิจแพลตฟอร์มเครื่องมือออนไลน์ เพื่อช่วยติดอาวุธให้นักธุรกิจที่อยู่ในบริษัทสมาชิก ได้ใช้เป็นเครื่องมือควบคู่กับการทำธุรกิจระบบออฟไลน์ เพราะสมาคม เล็งเห็นถึงเทรนด์ของการตลาดโลกในยุคดิจิทัล ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เครื่องมือออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ทุกคนมีทักษะความเชี่ยวชาญและมีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์อย่างถูกต้อง โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ Certified Google เข้ามาดูแลและพัฒนาระบบอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน

“ระบบออนไลน์ที่กำลังพัฒนา จะมีการอัปเดตเทรนด์การตลาดใหม่ๆ และความรู้ต่างๆ มาสู่คลังความรู้ของสมาคมอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มบริษัทสมาชิก และนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการสร้าง Connection เพื่อส่งเสริมกันต่อไปในอนาคต รวมถึงการจับคู่ธุรกิจ : MLM + Supplier จับมือกับภาคเอกชนเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยี Blockchain, Metaverse & Web 3.0 และการจับมือกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาส่วนสำคัญคือเว็บไซต์ของสมาคมให้มีความทันสมัยมากขึ้น พร้อมสร้างโมบายแอปพลิเคชันให้สามารถรองรับการทำงานได้ในทุกแพลตฟอร์ม เพื่อรองรับบริษัทสมาชิกใหม่ทั้งในกลุ่มธุรกิจขายตรงและกลุ่มธุรกิจอื่น ที่จะเข้ามาร่วมสมาคมในอนาคตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเสริมศักยภาพการทำงานของสมาคม ด้วยการจับมือร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ ในการขับเคลื่อนภาครวมของอุตสาหกรรมให้มีการเติบโตร่วมกัน” เลขาธิการสมาคม TDIA กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในยุคที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจสูง และมีวิกฤติสงครามเกิดขึ้นในระดับโลกจนทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ กระทบต่อปัญหาปากท้องของประชาชนไทย อุตสาหกรรมขายตรงยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญของผู้บริโภค ที่จะใช้ในการสร้างอาชีพที่มั่นคงและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ซึ่งในช่วง 3-5 ปีนี้ อุตสาหกรรมขายตรงต้องรีบปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยเช่นกัน ทั้งในการพัฒนาเครื่องมือ ระบบ และนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างคอมมูนิตี้ที่แน่นแฟ้นให้เกิดขึ้นในองค์กร ไม่ใช่เพียงเพื่อรองรับแค่คนกลุ่มเก่า แต่เพื่อรองรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้ามาสู่อุตสาหกรรมด้วย เพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง 


กดแชร์ได้เลยจ้า